Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina SPONSOREN 2018 Wat nieuwe leden zouden moeten wete Fundraising TWENTERAND ZINGT  STOLPERSTEINE DOUWE EGBERTS PUNTEN VOOR VOEDSELBANK Inzameling brillen,gehoorapparaten en mobieltjes VOORBLAD FLYER KERSTWANDELING INFORMATIE KERSTWANDELING Jaarprogramma 2018-2019 Kerstwandeling 2017 Startpagina 2017 

Wat nieuwe leden zouden moeten wete

Lions Club Twenterand

TIEN ZAKEN DIE (NIEUWE) LIONS ZOUDEN MOETEN WETENBron: Redacteur Lionshandboek 4/2009Wat nieuwe leden zouden moeten weten.1.Ik ben lid van een Lionsclub die de Doelstellingen van Lions Clubs International (LCI) heeft onderschreven. De Lionserecode is de leidraad van elke Lion. Als lid van deze vriendenclub heb ik de mogelijkheid om met mijn kennis, ervaring en netwerk, bij te dragen aan een betere samenleving dichtbij en veraf.2.Mijn Lionsclub is lid van drie verenigingen: mijn district, het Meervoudig District 110 Nederland (MD110) en LCI gevestigd in Oak Brook (VS). Mijn club moet zich dus houden aan de besluiten en regelingen van die drie verenigingen. Mijn club heeft stemrecht op de ledenvergaderingen ("conventies") van deze verenigingen.3.Elke club is echter autonoom in de manier waarop zij invulling wil geven aan de Doelstellingen van LCI, die worden samengevat in het motto "We serve".4.Afgevaardigden van circa acht clubs uit een regio komen een aantal malen per jaar in een zogenoemde zonevergadering bijeen om in kleine groep ervaringen uit te wisselen en om adviezen aan het districtsbestuur ("kabinet") te formuleren.5.Mijn club is een van de zestig clubs in mijn district. In het districtsbestuur("kabinet") zitten Lions die mijn club van advies kunnen dienen. Te denken valt aan het opzetten van activiteiten, vermeerdering opbrengsten van club acties, de lolas-ledenadministratie, het inrichten van onze website, beleid ledenbestand, sponsoring nieuwe clubs, enz.6.Mijn club is een van de vierhonderd clubs in het Meervoudig District 110 Nederland. Deze vereniging regelt zaken die de zes districten niet alleen kunnen regelen: het uitgeven van het magazine The Lion, folders, het informatie- en adressenboek en het Lionshandboek, de organisatie van het lolas-ledenbestand, internationale contacten enzovoorts.7.Op www.lions.nl kan ik alles vinden over de Lions in Nederland en via links, over Lions wereldwijd.8.Met mijn eigen emailadres kan ik inloggen op www.lions.nl inloggen en kan ik zelf in lolas mijn personalia wijzigen en alle gegevens van mijn club en clubgenoten vinden, evenals van alle andere Lions en Lionsclubs in Nederland.9.Ik ben een van de 1,3 miljoen Lions in 200 landen (Lions zijn de grootste service organisatie ter wereld!). Vrijwel elke van de 45.000 Lionsclubs vindt het leuk als ik op een van mijn reizen op clubbezoek kom. Ik vind hun adressen op de website van LCI http://www.lionsclubs.org/. >> Club Locator.10.Lionsclubs bestaan bij de gratie van de wereldwijde organisatie en omgekeerd. Als er een beroep op mij gedaan wordt een functie in het district of het MD te vervullen, zal ik dat in ernstige overweging moeten nemen.

Home

Terug naar startpagina

Veel gestelde vragen over LionsServiceclubs zijn toch elitair en niet meer van deze tijd?Juist in een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief aanmoedigt, worden de activiteiten van Lions belangrijker. Dat de leden van serviceclubs hierbij vanuit hun professionele achtergrond vaak bovengemiddeld actief zijn, is eerder coöperatief dan elitair. Hoeveel tijd kost het om Lion te zijn?Lionsclubs in Nederland organiseren op twee vaste avonden per maand een bijeenkomst. Doorgaans zijn er enkele avond met een gezamenlijke maaltijd, gecombineerd met een werkvergadering. De andere avond is vaak gericht op actuele onderwerpen. Daarnaast wordt van de leden de nodige inzet verwacht bij clubacties om fondsen te werven. Verder vragen bestuurs- en commissiewerk tijd. Ook wordt steeds meer aandacht gegeven aan immateriële dienstverlening door de individuele Lion of als Lions gezamenlijk. Wordt van mijn partner ook inzet verwacht?Nee, maar steun en inzet van partners is natuurlijk altijd welkom. Wat betekent het clublidmaatschap financieel?De leden van een Lionsclub betalen contributie. De hoogte daarvan verschilt per club, door extra kosten voor de maaltijden op clubavonden en voor bijzondere bijeenkomsten. Moeten leden ook zelf bijdragen bij de inzameling van gelden voor Lions projecten?Nee, wel wordt praktische inzet verwacht bij het organiseren van fondswerving. Kunnen mannen en vrouwen lid worden van dezelfde Lionsclub?Ja, er zijn tegenwoordig drie soorten Lionsclubs: gemengde-, vrouwen- en mannenclubs. Is het Lions lidmaatschap gebonden aan iemands woon- of werkplaats?Lions speuren in hun eigen werkgebied naar maatschappelijke organisaties die hun hulp nodig hebben. Daarom zoekt een club nieuwe leden in haar eigen werkgebied. Wat gebeurt er met het lidmaatschap als je verhuist?In dat geval is het praktisch om ook van club te veranderen. In de nieuwe woonplaats kan de Lion zich aanmelden bij een lokale club. Is de aanwezigheid van Lions op clubbijeenkomsten verplicht?Het lidmaatschap van een Lionsclub is niet vrijblijvend, aanwezigheid op clubbijeenkomsten is essentieel om de vriendschapsbanden te onderhouden en deelname aan activiteiten te bevorderen. Moet je als Lion toespraken kunnen houden?Het is maar wat je onder een toespraak verstaat. Iedereen zal in de club wel eens wat moeten zeggen. Is er een grens aan het aantal Lions per club?Dat beslist elke club voor zich. Het aantal leden per club schommelt tussen de 20 en 40. Wat is het verschil tussen een sociëteit en een Lionsclub?Bij een sociëteit draait het om relaties en onderling hulpbetoon. Bij Lionsclubs is kameraadschap de basis voor gezamenlijke en belangeloze inzet bij dienstverlening aan de samenleving. Hoe lang geldt het lidmaatschap?In principe voor het leven. Maar ieder lid kan op elk moment het lidmaatschap opzeggen. Welke leeftijdsgrenzen gelden bij nieuwe Lions leden?De wensen voor wat betreft de (maximale) leeftijd van nieuwe leden verschillen per club. Dat hangt samen met een evenwichtige leeftijdsopbouw, mede met het oog op de toekomst van de club. Bestaan Lionclubs voornamelijk uit grijze leden?Nee Lionsclubs zoeken hun nieuwe leden vooral onder jongere kandidaten. Lions in Nederland Zijn er eisen ten aanzien van levensbeschouwing en/of politieke voorkeur?Nee. Is het dragen van het Lionsspeldje verplicht?Nee, maar veel leden zien het als een goede zaak om als Lion herkenbaar te zijn. Hiermee geven ze aan dat ze lid zijn van een organisatie die als motto heeft ‘We Serve’. Hoe is de gang van zaken bij het werven van nieuwe leden?Een aspirant-lid wordt door één van de leden van de club (sponsor) voorgesteld aan de ledencommissie. Als de kandidaat past in het clubprofiel wordt de naam met enige informatie over zijn of haar persoon voorgelegd aan andere clubleden. Hoe communiceren de Lions met de samenleving?Elke Lionsclub heeft daar eigen ideeën over. Veel clubs publiceren berichten over hun acties in de lokale media en op internet. De nationale organisatie heeft de website www.lions.nl met nieuws over activiteiten, projecten en nieuwe ontwikkelingen. Verder ontvangen de Nederlandse Lions het blad ‘The Lion’, dat zes maal per jaar verschijnt. Wat zijn per saldo de voordelen van het Lions lidmaatschap?Lions krijgen bijna vanzelf interessante contacten met zeer uiteenlopende mensen en zaken. Men ervaart hierdoor nog eens extra, dat er meer is in de wereld dan de eigen vertrouwde kring. Juist de mogelijkheid dat Lions hierbij hun kwaliteiten op alternatieve manieren kunnen inzetten geeft een heel aparte voldoening. Lions maken op deze wijze dan ook dikwijls nieuwe vrienden.

brochure Lions in Nederland

Info voor nieuwe leden en overige geïnteresseerden

DOELSTELLINGENDe 6 doelstellingen van Lions Clubs International(artikel 7 statuten Vereniging MD 110)het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld; het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin; een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving; de lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip; een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd; het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen. Onder het motto: 'Wij Dienen'.

(Overal waar hij staat moet ook zij gelezen worden.)Van een lion mag verwacht worden dat hij:.zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderzins incorrect te handelen;steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

Lions erecode